top of page

ร้านอาหารชลอมบ้านคลอง (ไม่ร้อนผัวยาย4)


ที่อยู่ : 29/1 หมู่ 3, ถ. พหลโยธิน ตำบล หนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก ตาก 63000

เวลาทำการ : 09:00 - 16:00 น.

โทรศัพท์ : 081 041 3379

43 views0 comments
bottom of page