top of page

ย่างเนย @เมืองตาก


ที่อยู่ : 7 4 ถ. พหลโยธิน ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก ตาก 63000

เวลาทำการ : 16:00 - 22:00 น.

โทรศัพท์ : 089 708 8284

57 views0 comments
bottom of page