top of page

รูม88 คราฟท์ บิสโทร Room88 Craft Bistro


ที่อยู่: ถ. พหลโยธิน น้ำรึม, อำเภอเมืองตาก ตาก 63000

เวลาทำการ: เปิด ⋅ ปิด 01:00

โทรศัพท์: 063 114 3719

สั่งอาหาร : foodpanda.co.th

0 views0 comments
bottom of page